गण्डकी प्रदेश सरकार

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल

forest logo

निर्देशिका/मापदण्ड


जम्मा २२ मा १ देखि २० सम्म