गण्डकी प्रदेश सरकार

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल

forest logo

काठ, दाउरामा आधारित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि उद्योग र वनक्षेत्र बीच कायम हुनुपर्ने दुरीDownload: काठ, दाउरामा आधारित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि उद्योग र वनक्षेत्र बीच कायम हुनुपर्ने दुरी