गण्डकी प्रदेश सरकार

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल

forest logo

प्रदेश वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समुह, सहायक तेस्रो तह, वन रक्षक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरुको जानकारी सम्बन्धमाDownload: प्रदेश वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समुह, सहायक तेस्रो तह, वन रक्षक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरुको जानकारी सम्बन्धमा