गण्डकी प्रदेश सरकार

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल

forest logo

प्रदेश वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, सहायक तेस्रो तह, वन रक्षक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि पेश गर्नुपर्ने "निरोगिताको प्रमाणपत्र" को नमुनाDownload: प्रदेश वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, सहायक तेस्रो तह, वन रक्षक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि पेश गर्नुपर्ने "निरोगिताको प्रमाणपत्र" को नमुना