गण्डकी प्रदेश सरकार

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल

forest logo

प्रदेश वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, सहायक तेस्रो तह, वन रक्षक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका सम्बन्धित सबै उम्मेदवारहरुको जानकारीको लागि सूचनाDownload: प्रदेश वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, सहायक तेस्रो तह, वन रक्षक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका सम्बन्धित सबै उम्मेदवारहरुको जानकारीको लागि सूचना