गण्डकी प्रदेश सरकार

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल

forest logo

गण्डकी प्रदेशको मिति २०८०।०६।०५ को निर्णयअनुसार विभिन्न कार्यालयहरुमा स्थायी नियुक्तिका लागि पठाइएका वन रक्षकहरुको विवरणDownload: गण्डकी प्रदेशको मिति २०८०।०६।०५ को निर्णयअनुसार विभिन्न कार्यालयहरुमा स्थायी नियुक्तिका लागि पठाइएका वन रक्षकहरुको विवरण